• certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
Tel.: 0602 123 337

 
rozminowanie spec-maj
SPEC-MAJ Lesław MAJEWSKI
55-200 Oława
Pl. Piłsudskiego 3/6


 

 


certyfikat rozminowanie

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wprowadzając w 2004 r. System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, a później PN-EN ISO 9001:2009 zobowiązaliśmy się stale unowocześniać metody realizacji naszych usług oraz organizować prace w sposób profesjonalny. Gwarantując naszą działalnością bezpieczeństwo ludzi dbamy o spełnianie wysokich wymagań jakościowych. Wprowadziliśmy i stosujemy w praktyce wymogi międzynarodowych standardów rozminowania IMAS (International Mine Action Standards), co potwierdziły kontrole naszych prac przeprowadzane przez przedstawicieli tej organizacji.

 
certyfikat rozminowanie

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Działając w dziedzinie tak ściśle związanej z ekologią, jaką jest oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, postawiliśmy sobie za zadanie zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia emisji gazów podetonacyjnych. W tym celu prowadzimy badania i wdrażamy nowatorski sposób niszczenia wydobytych niewypałów.
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w przyjętej polityce wprowadzonego i funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001.

 
certyfikat rozminowanie

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędne, aby firma mogła organizować prace podwodne - zgodnie z obowiązującą ustawą.
Również przy oczyszczaniu terenów z niewybuchów i niewypałów oraz niszczeniu tych przedmiotów konieczne jest stosowanie wymaganych procedur, nadzór nad stanem technicznym sprzętu oraz uprawnieniami zatrudnionego personelu.
Dlatego wprowadziliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001:2004.