• certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
Tel.: 0602 123 337
071 345 3040
Fax: 071 345 2400

 


1.

OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO

Do chwili obecnej w ziemi ciągle zalegają duże ilości pozostałości wojennych oraz środków bojowych. Podczas wykonywania prac ziemnych można natrafić na przedmioty niebezpieczne, które stwarzają realne zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i pracującego sprzętu. Dlatego proponujemy Państwu sprawdzenie i oczyszczenie terenu przeznaczonego pod inwestycję. Prace te polegają na wykrywaniu przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu niewypałów i niewybuchów takich jak: miny, pociski, moździerze, amunicja, granaty itp. Po zakończeniu prac przekazujemy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem wykrytych, podjętych i unieszkodliwionych przedmiotów niebezpiecznych, dokumentacją fotograficzną i certyfikatem czystości terenu.
 
2.

PRACE PODWODNE

W czasie wojen oraz po ich zakończeniu duże ilości broni i amunicji były zatapiane w zbiornikach wodnych. Środki te są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne.

W firmie "SPEC-MAJ" zorganizowaliśmy zespół nurków, którzy zajmują się wyszukiwaniem i wydobywaniem przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Są to wysokiej klasy specjaliści, posiadający wszystkie uprawnienia wymagane do oczyszczania podwodnego, wyposażeni w nowoczesny sprzęt wykrywający, system łączności bezprzewodowej oraz kompletną bazę nurkową.

Uzyskując certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 spełniliśmy warunek konieczny do organizowania prac podwodnych, określony w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Zakres prac podwodnych obejmuje:
  • poszukiwanie środków bojowych i ich wydobywanie
  • usuwanie przeszkód w wodach żeglownych
  • kontrolę budowli podwodnych
  • pracę z materiałami wybuchowymi
  • rozpoznanie dna zbiorników wodnych
 
3.

NADZÓR SAPERSKI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH

Nie wszystkie miejsca można dokładnie sprawdzić i oczyścić z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Mocne zanieczyszczenie gruntu, infrastruktura, torowiska, linie wysokiego napięcia itp. zakłócają pracę detektorów. W takich miejscach proponujemy prowadzenie nadzoru saperskiego.
Polega on na bezpośrednim dozorze prac ziemnych przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych saperów. Poprzedzony jest zabezpieczeniem terenu wykonywanych robót i przeprowadzeniem szkolenia stanowiskowego dla pracowników, przez uprawnionych instruktorów, w oparciu o profesjonalnie sporządzoną ocenę ryzyka. Prowadząc nadzór saperski zwiększamy bezpieczeństwo prac wykonywanych w terenie zagrożonym występowaniem przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonej inwestycji.
 
4.

PODEJMOWANIE INTERWENCYJNE PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO

Konieczność zapewnienia ciągłości prowadzonych prac w terenie zagrożonym wymaga gotowości odpowiednich specjalistów do szybkiej interwencji. Posiadając dyspozycyjną kadrę jesteśmy w stanie podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia powstałego zagrożenia. Polegają one na przeprowadzeniu oceny ryzyka, usunięciu z terenu prac oraz opcjonalnie wywozie i niszczeniu przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego odkrytych podczas robót ziemnych.
 
5.

UNIESZKODLIWIANIE LUB NISZCZENIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

W przypadku potrzeby zniszczenia substancji wybuchowych, pirotechnicznych lub przedmiotów (butle gazowe itp.), posiadając uprawnienia do zakupu i używania materiałów wybuchowych, oferujemy usługę polegającą na niszczeniu ww. metodą detonacyjną.
 
6.

PRACE SAPERSKIE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I ŚRODKÓW ZAPALAJĄCYCH

Posiadając pozwolenie na zakup i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przeszkoloną i uprawnioną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz środki transportu dopuszczone do przewozu materiałów wybuchowych i zapalników w klasie EXII oferujemy wykonywanie prac saperskich takich jak wysadzanie zatorów lodowych, skał, wykopów, spulchnianie gruntu, karczowanie pni i innych, zapewniając dużą dyspozycyjność i szybkość działania.
 
7.

OPRACOWANIE EKSPERTYZ I OPINII SAPERSKICH

Przedmiotem opracowania może być ocena terenu, na którym planuje się inwestycję, pod względem występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Sporządzając opinię uwzględniamy rys historyczny, przeprowadzamy wywiad środowiskowy i rozpoznanie saperskie. Ekspertyza określa miejsca wysokiego ryzyka oraz ocenę stopnia zagrożenia.
Pozwala ona Inwestorowi na podjęcie decyzji odnośnie przedsięwzięć niezbędnych w celu bezpiecznego wykonania prac.
 
8.

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA SAPERSKIE

Prowadzimy szkolenia z zakresu oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych zgodnie z programem określonym przez Ministerstwo Gospodarki, zakończone egzaminem państwowym.
Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia szkoleń w ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych.

Oferujemy także szkolenia dotyczące:
  • przepisów prawnych obowiązujących przy wykonywaniu prac z użyciem materiałów wybuchowych;
  • przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z materiałem wybuchowym;
  • zagrożeń stwarzanych przez przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz procedur postępowania w przypadku ich znalezienia;
skierowane do pracowników urzędów i instytucji (Straż Pożarna, Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Policja, Straż Miejska, PIP, GDDKiA, szkoły).

Wszystkie szkolenia o podanej wyżej lub podobnej tematyce prowadzone są przez profesjonalnych, doświadczonych wykładowców, z wykorzystaniem technik multimedialnych we własnym nowoczesnym ośrodku lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.